074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กลุ่มแม่บ้านทะเลดำ ซึ่งเป็นการทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน และกลุ่มธนาคารปูม้า ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปูเพื่อปล่อยสู่ป่าชายเลน

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้มอบหมายให้ นางซารีต้า เด็นหลี หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ร่วมต้อนรับคณะจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล จำนวน 145 คน เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านทะเลดำ ซึ่งเป็นการทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน และกลุ่มธนาคารปูม้า ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปูเพื่อปล่อยสู่ป่าชายเลน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฝึกประสบการณ์งานวิจัยประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

   

 

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี