074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

การประชุมการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

วันนี้ (11 มิถุนายน ) 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  นายโชติ  ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมด้วย นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติการประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2565  ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านราไว
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี