074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน   ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน โดยมี นายโชติ  ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เป็นประธาน  พร้อมทั้งพนักงานส่วนตำบล และอสม.ในตำบลขอนคลาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี