074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ของ ศดม.บ้านราไว ประจำปี 2563

 

วันที่ 25 มิ.ย. 2564 นายโชติ ดำอ่อน มอบหมายให้นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง (ปลัด อบต.ขอนคลาน) เป็นประธานกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ของ ศดม.บ้านราไว ประจำปี 2563

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี