074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

การตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้เข้าร่วมการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล โดยมีนายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับเข้าร่วมรับการประเมินฯ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี