074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคตืดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดราไว หมู่ที่ 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ดำเนินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคตืดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนัก เฝ้าระวังการป้องกันตนเองเรื่องไวรัสโคโรน่า ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขอนคลาน และให้ประชาชนจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง กิจกรรมในครั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน สตรี อสม.และประชาชน ในตำบลขอนคลาน จำนวน 80 คน  

 

 

 

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี