074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจองหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี