กิจกรรมของเรา

กิจกรรมการเก็บรวบรวมขยะอันตรายในชุมชนตามจุดที่กำหนด และตกแต่งบริเวณที่ทิ้งขยะให้สะอาด

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี