กิจกรรมของเรา

การปฏิบัติงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดย นายก อบต.ขอนคลาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี