กิจกรรมของเรา

การปฏิบัติงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดย นายก อบต.ขอนคลาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี