074-710902      074-740619

คณะผู้บริหาร

Card image cap
นายโชติ ดำอ่อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Card image cap
นายอภินัน เด็นหลี

รองนายก อบต.ขอนคลาน

Card image cap
นายวิท สู่สม

รองนายก อบต.ขอนคลาน

Card image cap
นางสาวมติกา ลาวัลย์

เลขานุการนายก อบต.ขอนคลาน

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี