074-710902      074-740619

คณะผู้บริหาร

Card image cap
นายโชติ ดำอ่อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

09-4252-3954

Card image cap
นายอภินัน เด็นหลี

รองนายก อบต.ขอนคลาน

08-7477- 1933

Card image cap
นายวิท สู่สม

รองนายก อบต.ขอนคลาน

086-961-7807

Card image cap
นางสาวมติกา ลาวัลย์

เลขานุการนายก อบต.ขอนคลาน

083-083-5143

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี