074-710902      074-740619

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพหลัก

ประมง ทำสวนยางพารา สวนปาล์ม

อาชีพเสริม

ค้าขาย ทำนา ทำสวนมะพร้าว ปลูกผักหมุนเวียน

 
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี