074-710902      074-740619

สมาชิกสภา อบต.

Card image cap
นายสกล ทอดทิ้ง

ประธานสภา

094-3197922

Card image cap
นายประเสริฐ เหมรา

รองประธานสภา

089-6577008

Card image cap
นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง

เลขานุการสภา

086-9592453

Card image cap
นายวุฒิชัย โสสนุย

ส.อบต หมู่ที่ 3

082-7314857

Card image cap
นายอรุณ ท้ายวัง

ส.อบต หมู่ที่ 3

090-0853995

Card image cap
นายประจวบ สู่สม

ส.อบต หมู่ที่ 4

084-6316017

Card image cap
นายสมวงค์ รักชาติ

ส.อบต หมู่ที่ 4

0897365681

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี