074-710902      074-740619

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 รอบเดือน ตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี