074-710902      074-740619

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็กคลองถั่ว (ช่วงที่ 2 ) ม.1 และ ม.3

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี