074-710902      074-740619

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอนคลานตะวันออก-ขอนคลานตะวันตก หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 3

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี