074-710902      074-740619

การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนครั้งของการลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี