074-710902      074-740619

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน ประจำปี พ.ศ. 2562
จำนวน 7 รายการ
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี