074-710902      074-740619

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนต้องถิ่น พ.ศ. 2662 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

.

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี