074-710902      074-740619

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศเรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี