074-710902      074-740619

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

บทความเรื่อง "แอบดูครูกับลูก" , "อยากไรู้ว่าใครไล่" , "เกษียญแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน" , "คุณไม่เว้นระยะทางสังคม" และ "กลัวบ้านพัง" โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี