074-710902      074-740619

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

บทความเรื่อง 1.ชาวบ้านได้อะไร 2. ก็ผมมีสิทธิ์ 3. โครงการดี ต้องดูได้ 4. ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก และ 5. เอายังไงดี โดย วีระเชษฐ์ จรรยานุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี