074-710902      074-740619

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

บทความเรื่อง 1.ขอโอกาสให้ผมเถอะนะ 2. อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน และ 3. มีเจ้าของหรือเปล่า โดย วีระเชษฐ์ จรรยานุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 
 
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี