074-710902      074-740619

สภาพทั่วไป

ภูมิประเทศของตำบลขอนคลานส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล บางแห่งเป็นป่าชายเลนมีไม้ชายเลนขึ้นหนาแน่น บางแห่งเป็นป่าชายหาดมีทิวสนตลอดแนวชายฝั่ง สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย ชายฝั่งเป็นชายหาดทรายสีดำส่วนใหญ่

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี