สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพหลัก

ประมง ทำสวนยางพารา สวนปาล์ม

อาชีพเสริม

ค้าขาย ทำนา ทำสวนมะพร้าว ปลูกผักหมุนเวียน