สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

จำนวน   12   รายการ