ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็กคลองถั่ว (ช่วงที่ 2 ) ม.1 และ ม.3