โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอนคลานตะวันออก-ขอนคลานตะวันตก หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 3