โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายมานิตย์ หยังหลัง-บ้านนางละอาย จุนณศักดิ์ศรี หมู่ที่ 4