ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์

"แหล่งท่องเที่ยวเด่น  โครงสร้างพื้นฐานดี  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่"

พันธกิจ

 

1. จัดให้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

3. พัฒนาสังคมและชุมชนให้น่าอยู่

4. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรที่พอเพียง

5. ส่งเสริมการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพ

6. พัฒนาระบบการเมืองการบริหารและการให้บริการประชาชน

7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

9. ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

 

จุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย

1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเผยแพร่สู่สาธารณชน ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

2. ประชาชนอยู่ดีกินดี  ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย

3. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานทั่วถึงและพอเพียง

4. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดสู่คนรุ่นหลังและดำรงไว้

5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

6. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

Your browser doesn't support video.
Please download the file: video/mp4

วิดีโอ >> ดาวน์โหลด