คลังภาพกิจกรรม

กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระบรมราชูปถัมภ์ป์ และผู้ป่วยที่ประสบปัญหาทางสังคม

จำนวน   4   รูป