สภาพทั่วไป

ภูมิประเทศของตำบลขอนคลานส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล บางแห่งเป็นป่าชายเลนมีไม้ชายเลนขึ้นหนาแน่น บางแห่งเป็นป่าชายหาดมีทิวสนตลอดแนวชายฝั่ง สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย ชายฝั่งเป็นชายหาดทรายสีดำส่วนใหญ่