ข้อมูล ITA ประจำปี 2564

ตัวชี้วัด 1. ข้อมูลพื้นฐาน

1.   ข้อมูลพื้นฐาน
2.   ข่าวประชาสัมพันธ์
3.   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัด 2. การบริหาร

4.   แผนดำเนินงาน
5.   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6.   การให้บริการ

ตัวชี้วัด 3. การบริหารเงินงบประมาณ

7.   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
8.   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัด 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด 5. การส่งเสริมความโปร่งใส

10.   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11.   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด 6. การดำเนินการเพิ่มป้องกันการทุจริต

12.   เจตจำนงสุตจริตของผู้บริหาร
13.   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
14.   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15.   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด 7. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

16.   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต