จดหมายข่าว

การชำระภาษี ปี 62

  1 มกราคม 2513

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษี

         ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562  ถึงวันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี

         ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 29 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษี

         ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

 

         ติดต่อยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ตามกำหนดเวลาได้ที่ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน