สำนักปลัด

--ว่าง


ปลัด อบต.

นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์


รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

--- ( ว่าง ) ---


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

--- ( ว่าง ) ---


นักการจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพัชรีวรรณ สโมธานทวี


นิติกรปฏิบัติการ
  062-3733290

นางสาวทิรา อ่อนตุก


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  0836549886

นางสาวพัชรีย์ หมานยวง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมเกียตร์ ปาละมาณ


พนักงานขับรถยนต์

นายสำราญ ขาวดี


ภารโรง