สำนักปลัด

--ว่าง


ปลัด อบต.

นางสาวเกศรา พยายาม


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

นางสาวเกศรา พยายาม


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  097-9853883

นางสุริม รัตนมณี


นักการจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
  094-1435459

นางสาวพัชรีวรรณ สโมธานทวี


นิติกรปฏิบัติการ
  062-3733290

นางสาวทิรา อ่อนตุก


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  0836549886

นางสาวพัชรีย์ หมานยวง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมเกียตร์ ปาละมาณ


พนักงานขับรถยนต์

นายสำราญ ขาวดี


ภารโรง