กองคลัง

--ว่าง--


ผู้อำนวยการกองคลัง

--ว่าง--


นักวิชาการคลังชำนาญการ

--ว่าง--


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวจันทิมา อานัน


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  087-3992406

นางเพ็ญศรี สานุรักษ์


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพรกนก ชูศรีอ่อน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  093-6969596

นางสาวสุริยะวดี นาคสง่า


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
  090-7136375