กองช่าง

นายเจษฏา หยีมะเหร็บ


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเจษฏา หยีมะเหร็บ


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวแพรวตา เทพสิงหรณ์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธริยา ติงหวัง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกิจการประปา