กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาววนิดา นาคสง่า


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวอำพร ภักดีเจริญกุล


ครู

นางอารียา พยายาม


ครู

นางสาวจารุวรรณ มาลาสัย


ครู

--- ( ว่าง ) ---


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางศิราณี หีมปอง


ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวเพียงดาว สู่สม


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ