โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างสำนักปลัด

โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างกองช่าง

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงสร้างกองสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม