074-710902      074-740619

รายละเอียดจดหมายข่าว

การชำระภาษี ปี 61

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษี

         ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2561  ถึงวันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี

         ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 29 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษี

         ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

 

         ติดต่อยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ตามกำหนดเวลาได้ที่ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี