074-710902      074-740619

ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานปลัด


นางซารีต้า เด็นหลี

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นักการจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเกศรา พยายาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวทิรา อ่อนตุก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธริยา ติงหวัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสาลี่ขอ ชายเกตุ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวุฒิชัย โสสนุย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมเกียตร์ ปาละมาณ

พนักงานขับรถยนต์

นายสำราญ ขาวดี

ภารโรง

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี