074-710902      074-740619

ทำเนียบบุคลากร

สำนักปลัด


นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง

ปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด

---ว่าง---

นักการจัดการงานทั่วไป/ชำนาญการ

นางสาวเกศรา พยายาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวทิรา อ่อนตุก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธริยา ติงหวัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมเกียตร์ ปาละมาณ

พนักงานขับรถยนต์

นายสำราญ ขาวดี

ภารโรง

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี