074-710902      074-740619

ทำเนียบบุคลากร

กองคลัง


--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองคลัง

--- ( ว่าง ) ---

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนุชนาฏ หวันเก

นักวิชาการคลังชำนาญการ

--- ( ว่าง ) ---

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสุชาติ บ่าโง้ย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

--- ( ว่าง ) ---

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี