074-710902      074-740619

ทำเนียบบุคลากร

กองช่าง


นายสรวิชญ์ มณีกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเจษฏา หยีมะเหร็บ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวแพรวตา เทพสิงหรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี