074-710902      074-740619

ทำเนียบบุคลากร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวลีอานา ปากบารา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวลีอานา ปากบารา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวสกุลรัตน์ ทอดทิ้ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวสุนิศา ชายพ่อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี