074-710902      074-740619

ทำเนียบบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ


นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

086-959-2453

--- ( ว่าง ) ---

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง

ปลัด อบต.รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายเจษฎา หยีมะเหร็บ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

088-4449092

นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

083-534-3322

นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวลีอานา ปากบารา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี