074-710902      074-740619

ทำเนียบบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ


นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

--- ( ว่าง ) ---

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

นางซารีต้า เด็นหลี

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางสาวนุชนาฎ หวันเก

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสรวิชญ์ มณีกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชำนาญ เย็นทั่ว

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายชำนาญ เย็นทั่ว

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี