074-710902      074-740619

โครงสร้างองค์กร

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงสร้างของกองคลัง

โครงสร้างของกองช่าง

โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างสำนักปลัด (01)

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี