074-710902      074-740619

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

โครงสร้างสำนักปลัด

โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างกองช่าง

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงสร้างกองสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี