074-710902      074-740619

กระดานเสวนา

  ภาวะภัยแล้งและการแก้ไขปัญหา
เรียนประชาชนที่รักทุกท่าน เนื่องจากปัจจุบัน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 เขตพื้นที่ตำบลขอนคลานประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ระบบการผลิตน้ำประปาไม่มีน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่าย ทำให้ในพื้นที่ไม่มีน้ำใช้ อนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานกำลังหามาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอยู่และกำลังประสานความช่วยเหลือจากการประปาภูมิภาคละงู และเร่งหาน้ำดิบแหล่งใหม่ อนึ่งภาวะภัยแล้งทำให้เรารู้คุณค่าของน้ำมากขึ้น และทำให้เรารู้จักการช่วยเหลือตนเองในสภาวะเช่นนี้ เราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกัน หากประชาชนท่านใดให้องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานช่วยเหลือ โปรดแจ้งขอรับการช่วยเหลือตามอีเมลล์ที่ให้ไว้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสายด่วนนายก อบต.ขอนคลาน ได้ที่ 0942523954
  แสดงความคิดเห็น
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี