074-710902      074-740619

กระดานเสวนา

  ส่งเสริมความโปร่งใสและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
Web broad สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน หากมีปัญหาในการติดต่อราชการหรือการบริการสาธารณะต่าง ๆ สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลขอนคลาน ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7471-0902 ต่อ 101
  แสดงความคิดเห็น
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี