074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เข้าร่วมกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันที่ 30  มีนาคม  2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ขอนคลาน 

นายโชติ  ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.ขอนคลาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นการช่วยยกระดับและส่งเสริมให้ อบต.ขอนคลาน ลดความเสี่ยงการทุจริต

 

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี