074-710902      074-740619

คณะผู้บริหาร

Card image cap
นายโชติ ดำอ่อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

094-2523954

Card image cap
นายอภินัน เด็นหลี

รองนายก อบต.ขอนคลาน

087-4771933

Card image cap
นายวิท สู่สม

รองนายก อบต.ขอนคลาน

086-9617807

Card image cap
นายประสิทธิ์ รวนเร

เลขานุการนายก อบต.ขอนคลาน

099-3057497

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี