074-710902      074-740619

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ปี 65

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสัญญา สู่สม-บ้านนายกาหรีม ชายเกตุ หมู่ที่ 2

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี